เอกสารยื่นขอสินเชื่อรถยนต์

เอกสารยื่นขอสินเชื่อรถยนต์

กรณีที่ผู้กู้ ทำงานเป็นพนักงานประจำ
  1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
  3. บันทึกสมุดธนาคาร (ฺBook Bank) หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
  4. สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
กรณีที่ผู้กู้ ทำธุรกิจส่วนตัว
  1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
  3. บันทึกสมุดธนาคาร (ฺBook Bank) หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด
  4. หนังสือรับรองบริษัทฯ หรือทะเบียนการค้า 1 ชุด
  5. สัญญาเช่าพื้นที่ทำธุรกิจ (ถ้ามี) 


25 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 1443 ครั้ง

Engine by shopup.com